Å lykkes med endringer

God håndtering av endringer, og god endringsledelse, er nøkkelen til å lykkes med kritiske endringer i en virksomhet. I Inventura har vi medarbeidere med lang erfaring i endringsledelse.

Endringer i leverandørstrukturen, og organiseringen av innkjøpsfunksjonen, kan ofte føre til nye arbeidsprosesser for store deler av virksomheten.

Ledelsens evne til å forankre nye arbeidsprosesser er kritisk for å hente ut besparelsespotensialene og etablere effektive og velfungerende organisasjoner. For å sikre vellykket implementering av nye arbeidsmetoder tilbyr vi lederstøtte i forbindelse med:

  • Endret leveransemodell – insourcing/outsourcing
  • Implementering av store nye kontrakter med endrede grensesnitt eksternt/internt
  • Prosessoptimalisering og ny organisering
  • Snuoperasjoner

Vi bistår ledere med utvikling av kommunikasjons- og forankringsplaner, planlegging og gjennomføring av strategisamlinger og utvikling og gjennomføring av kompetanseutviklingsprogrammer.

Vi bistår også med gjennomføring av intervjuer og spørreundersøkelser for å kartlegge organisasjonens utfordringer knyttet til implementering, og tilrettelegge for involvering og konstruktiv dialog med nøkkelpersoner.