Fulldigitalisering av innkjøp

Inventura har lenge jobbet med effektivisering og automatisering av prosesser, og de siste årene har dette akselerert i et enormt tempo under navnet "digitalisering". Inventura skal være ledende innenfor fulldigitalisering av innkjøp.

Tradisjonelt er en betydelig del av en virksomhets samlede bruk av personellressurser relatert til prosesser innen anskaffelser, bestillinger, fakturabehandling og betaling bundet opp i transaksjonelle og lite verdiskapende aktiviteter. Digitalisering av innkjøp er derfor avgjørende for å kunne frigjøre ressurser og stillingshjemler til arbeid med verdiskapende kategori- og strategiske anskaffelsesprosesser.

For å realisere en ambisjon om digitalisering med automatisering, robotisering og bruk av kunstig intelligens for beslutningsstøtte i anskaffelsesprosesser er det ikke tilstrekkelig å skaffe og tilpasse egnede IT-løsninger. Det kreves en helhetlig tilnærming der prosessoptimalisering og kategoristyring spiller en sentral rolle. Inventura bistår flere større virksomheter med å utvikle og implementere en plan for digitalisering av innkjøp der en kombinerer helhetlig tilnærming med fleksibilitet og fokus på konkrete delleveranser.