Forhandlinger er ressurskrevende og setter store krav til kompetanse. Derfor må det alltid gjøres en kost-/nyttevurdering om hvorvidt det er hensiktsmessig å starte et forhandlingsløp. Det er Inventura gode på å vurdere.

De fleste avtaler blir bedre for alle involverte parter dersom de forhandles gjennom en strukturert prosess. Det er som oftest skjulte verdier som bare kan identifiseres ved at partene kommuniserer effektivt sammen – og har søkelys på interesser, kriterier og løsningsalternativer. Forhandlinger er et fag som krever særskilt kompetanse på tvers av hele innkjøps- eller prosjektorganisasjonen. Et forhandlingsteam som har en felles plattform om forhandlingsteori og tilhørende begrepsapparat, vil over tid få mer ut av mindre.

Kurs i forhandlingsfaget

Inventura leverer både generelle kurs og kompetanseprogrammer innen forhandlingsfaget, samt kurs tilpasset den enkelte bedrift. Vi har god erfaring med å kombinere teori og praksis i kursprogrammene, i tillegg til å bistå med operativ bistand i forbindelse med forhandlinger. For virksomheter som ofte forhandler om store verdier, ser vi stor effekt av teambasert kompetanseoppbygging. Det gir et godt grunnlag for organisatorisk læring og utvikling innen forhandlingsfaget over tid.

Forhandlinger er et fag som krever særskilt kompetanse på tvers av hele innkjøps- eller prosjektorganisasjonen.

Setter store krav

For mange oppleves forhandlingssituasjonen som utfordrende og med mange usikkerhetsmomenter. Den setter store krav til organisering både internt i bedriften og mot motparten. Inventura har en rekke erfarne konsulenter med bakgrunn i ulike bransjer som daglig bistår med å:

  • velge ut og forberede forhandlingsteam
  • utarbeide forhandlingsstrategier, råd og veilede ved valg av forhandlingstaktikk
  • tilrettelegge og gjennomføre forhandlinger
  • gjennomføre bedriftsinterne kompetanseprogrammer og åpne kurs i forhandlingsteknikk