Med verdikjeden menes alle ledd som er med fra et produkt blir produsert av råvarer til det endelige produktet leveres til kunden.

Dette innebærer altså utvinning og prosessering av råvarer, produksjon og sammenstilling av komponenter til ferdig produkt, logistikk, lagring, distribusjon og salg. Aktørene i verdikjeden er i tillegg til virksomheten selv, dens leverandører, deres underleverandører og virksomhetens kunder. Det vil si alle ledd som påvirker hvordan verdiskaping skjer i verdikjeden.

Drivere for verdiskapingen i verdikjeden er alle faktorer som forbedrer sluttproduktet for kunden og reduserer de samlede kostnadene i verdikjeden. Virksomheten må kontinuerlig vurdere implementering av nye aktiviteter og prosesser for innovasjon som bedre møter kundens behov og preferanser. Fordelingen av roller og oppgaver mellom aktørene i verdikjeden kan ha stor påvirkning for den samlede kostnadseffektiviteten og dermed verdiskapingen. Det er derfor viktig at verdikjeden er organisert på en måte som er hensiktsmessig for den samlede verdiskapingen.

Fordelingen av roller og oppgaver mellom aktørene i verdikjeden kan ha stor påvirkning for den samlede kostnadseffektiviteten og dermed verdiskapingen.

Metoder for verdikjedeutvikling

Vår erfaring er at de aller fleste virksomheter kan videreutvikle sin verdikjede slik at verdiskapingen øker. Sammen med våre kunder realiserer vi et betydelig potensial knyttet til dette. Inventura har metoder som gir deg mulighetene for kontroll og styring av verdikjedene – og øker virksomhetens evner til en samhandling internt og eksternt. Vi bistår med prosess-, kompetanse- og kostnadsanalyser, og med å legge kontrakts- og kategoristrategier for en helhetlig verdikjedeutvikling.

Inventura har tilrettelagt prosesser for verdikjedeutvikling som blant annet:
• Sikrer en velfungerende, effektiv og fremtidsrettet verdikjede som ivaretar fremtidige markeds-, kunde- og operative behov i tråd med divisjonens strategier.
• Sikrer at forretningsmessige og funksjonelle krav til systemløsninger (drift og kunde) utarbeides og utvikles i samarbeid med Konsern IT.
• Sikrer nødvendig utvikling, standardisering og forankring av produktkriterier og produksjonsprosesser gjennom verdikjeden.
• Bidrar til å utvikle, kvalitetssikre og analysere strategiske/taktiske initiativ og prosjekter.
• Etablerer og utvikler gode problemløsningsverktøy og -metoder.