Risikotakere på høyt nivå

Tema Strategisk

Emne Verdikjedeoptimalisering

Oppdrettsnæringen forsikrer bare litt over halvparten av sine virkelige verdier og er i realiteten selvassurandør for det meste av sine verdier. Har børsen tatt innover seg dette i forbindelse med den pågående algeinvasjonen?

undefined

Det er vanlig praksis i industrivirksomhet forøvrig å forsikre sine verdier iht påløpte kostnader på varer i arbeid – altså varer under produksjon – samt kostnader for gjenoppbygging ved brann og andre katastrofer.  Den samme praksis ble etablert i oppdrettsnæringen tidlig på 1990 tallet hvor også fortjenesten pr kilo var nesten fraværende. Da gav det mindre mening å forsikre iht markedsverdier, men næringen skiller seg fundamentalt ut fra annen industri på ett viktig punkt – den virkelige verdien av varer i arbeid. 

I tradisjonell industri er omsetningsverdien av varer i arbeid (VIA) stort sett langt under de kostnader som er påløpt på et tidspunkt hvor realisasjon av det uferdige produkt eller tap av varen inntreffer. Dette fordi produktet enten ikke kan brukes til noe eller det vil påløpe store kostnader med å igangsette produksjonen igjen etter en stans. Slik sett er VIA i realiteten overforsikret i forhold til markedsverdien til glede for eiere og finansinstitusjoner.

 I oppdrettsnæringen stiller dette seg fundamentalt annerledes. Fisken har en reell omsetningsverdi fra ca 3 kg og oppover mot ønsket slaktevekt på 5kg+.  Markedsprisen er riktignok litt lavere ved lavere vekt. I inneværende uke prises fullvoksen laks til 66,22 kr / kg, mens 2-3 kg fisk prises til 50,71 kr / kg, og 3-4 kg prises til 58,9 kr / kg  (www.akvafakta.no).

Alger kommer alltid på det verst tenkelige tidspunkt på vår og sommer når fisken nærmer seg full slaktevekt.

Forsikringsverdien på 4 kg laks vil som regel være de kostnader som er brukt for å få fisken frem til 4 kg størrelse. Gjennomsnitt i Norge er ca 35,- kr/kg.  Dette betyr at fratrukket egenandel på 20% av forsikringsverdien og bearbeidingskostnader på ca 10,- kr /kg,  gir dette et nettotap på 20,9 kr/kg på en fullt salgbar fisk som fortsatt er “varer i arbeid”. 

I et standard anlegg som produserer 4-5000 tonn med 1 million fisk er gjennomsnittsvekt ca 4 kg og da utgjør det reelle uforsikrede tapspotensiale så mye som 60 - 80 MNOK. 

Disse tall er kjente for alle oppdrettere, men næringen er risikotakere på høyt nivå på dette området og synes å gamble høyt med sine verdier.  Forsikringspremien utgjør kun 13 øre / kg produsert fisk, ifølge Fiskeridirektorates lønnsomhetsanalyse 2017. En enkel forutsetning er at premien vil øke lineært med forsikringsverdien, dvs at fullforsikret vil premien kunne øke med 7-10 øre / kg og fortsatt utgjøre en marginal kostnad, spesielt dersom ulykken inntreffer.

Seneste gang slik algekatastrofe inntraff i Norge var i 1991 og den slo ut mange oppdrettere.  Den seneste store algekatastrofen som rammet næringen var i Chile i 2016 hvor over 25 millioner laks svarende til ca 100.000 tonn eller ca 10-15% av årsproduksjonen døde. Dette algeangrepet slo ut store deler av den lokale laksenæringen i Chile. 

Norske selskaper med produksjon i Chile slapp heldig unna totalt sett fordi de kun har en marginal del av sin produksjonskapasitet lokalisert til Chile.  Et tilsvarende omfang i Norge kan få helt andre konsekvenser for de norske selskapene.

 Vi anbefaler at næringen, spesielt de som ikke er store nok og geografisk spredd slik at de kan opptre som selvassurandører, tar en grundig gjennomgang av sin risikoprofil og hvordan denne best kan sikres. Forsikringsnæringen bør også inviteres til nytenking med de kommersielle rammebetingelser som gjelder for næringen nå.

 Knut Senstad er seniormanager i Inventura AS og marinbiolog med over 35 års fartstid i oppdrettsnæringen world wide. Han er også spesialist på oppdrettsøkonomi og produksjonsoptimering for matfiskproduksjon.  Hans Kristian Skjold er partner i Inventura AS og siviløkonom og spesialist på verdikjedeoptimering.

Artikkelen er publisert i Dagen Næringsliv 29.5.2019