Grunnprinsippet i anbudsretten er likebehandling

Erstatningsansvar ved anskaffelser i privat sektor

Det er mye snakk om erstatningsansvar i offentlig sektor, men også i privat sektor kan du få erstatningsansvar.

I de siste årene har det vært et økt fokus på regelverket om offentlige anskaffelser, og hvilket ansvar offentlige oppdragsgivere risikerer å havne i ved brudd på regelverket. Private virksomheter er ikke underlagt regelverket om offentlige anskaffelser, og er derfor ikke omfattet av de omfattende prosedyrereglene som følger av regelverket.

Imidlertid vil alle anbudskonkurranser ha visse konkurranseregler, uavhengig av om virksomheten som inviterer til konkurransen er privat. Bryter du disse reglene kan du også komme i erstatningsansvar ved anskaffelser i privat sektor.

Domstolene gir regelverket

Utgangspunktet er at private virksomheter for det første vil være bundet av det som fremgår av forespørselen som sendes til leverandører. Videre vil private aktører også bli bundet av de alminnelige anbudsrettslige regler.

Dette er ulovfestede regler/grunnprinsipper, som er utviklet av domstolene. Reglene kommer til anvendelse når konkurransen reelt sett gjennomføres som en anbudskonkurranse. I dette ligger at virksomheten må invitere leverandører til å inngi tilbud på et aktuelt oppdrag, og at det er fastsatt en felles frist for innlevering.

Grunnprinsippet i anbudsretten er likebehandlingsprinsippet. I dette ligger at forholdene må legges til rette for at flest mulig av de potensielle leverandører får anledning til å konkurrere om leveransen på samme grunnlag. Av dette grunnprinsipp kan det utledes flere regler, for eksempel reglene om avvisning dersom en tilbyder ikke oppfyller konkurransebetingelsene.

Norsk Standard konkretiserer reglene

Anbudskonkurranser i privat sektor har stort sett blitt benyttet av bygge og anleggsbransjen. Norsk Standard har derfor utarbeidet NS 8400 og NS 8410. Standardene nedfeller konkurranseregler for anbudskonkurranse med og uten forhandling, og er i hovedsak regler som springer ut av den ulovfestede anbudsretten.

Standardene har blant annet regler om følgende:

  • Krav til likebehandling av leverandører som deltar i konkurransen
  • Forbud for leverandører som har deltatt med utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget mot å delta i konkurransen, forutsatt at de har opparbeidet seg en vesentlig konkurransefordel
  • Krav til referatføring på befaring
  • Avvisning av tilbud, dersom gitte formkrav ikke er oppfylt

I tillegg fremgår det av begge standardene at brudd på reglene kan resultere i erstatningsansvar for oppdragsgiver.

Bedriften kan få erstatningsansvar

Det er opp til den private virksomheten om bedriften ønsker å benytte seg av NS standardene i forespørselen. Dersom bedriften unnlater å benytte de etablerte standardene, og heller ikke regulerer prosessen på annen måte, vil de alminnelige anbudsrettslige regler regulere konkurransen, i tillegg til virksomhetens forespørsel. Også her risikerer man erstatningsansvar ved anskaffelser i privat sektor, dersom reglene ikke overholdes.

Ettersom regelverket er ulovfestet, kan det være hensiktsmessig å benytte seg av standardene NS 8400 og NS 8410.. Prosessen blir da mer forutsigbar, både for virksomheten som skal gjennomføre konkurransen og tilbyderne som skal delta.

Inventura Advokat har imidlertid erfaring med at private virksomheter har kommet i ansvar som følge av brudd på egne konkurransebestemmelser. Bruk av anbudskonkurranse, enten dette er med eller uten forhandling forutsetter derfor kompetanse innenfor regelverket, for å unngå å havne i erstatningsansvar ved anskaffelser i privat sektor. Dersom konkurransen gjennomføres i samsvar med regelverket er imidlertid prosedyren en god måte til å skaffe seg det beste tilbudet.