Miljøkrav ved anskaffelse av skytjenester

Nye regler om vekting av miljø i offentlige anskaffelser settes på spissen ved anskaffelse av skytjenester. Hvilke miljøkrav skal og bør stilles, og hvordan evalueres de?

Fra og med 1. januar 2024 trer en endringsforskrift i kraft, som stiller skjerpede krav til vektlegging av klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. Hovedregelen er at klima- og miljøhensyn skal gis en minimumsvekt på 30 %. Sekundærreglen innebærer at man kan stille krav til miljø i kravspesifikasjonen der det er klart at dette gir en bedre klima- og miljøeffekt. Dette er en snever unntaksregel fra hele miljøkravet dersom anskaffelsen «etter sin art har et klimaavtrykk og miljøbelastning som er uvesentlig», jf. anskaffelsesforskriften § 7-9 (5).

DFØ publiserte nylig sin veileder til regler om klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. For noen anskaffelser, for eksempel ved anskaffelser av hyllevarer, IKT-utstyr, møbler og kompetanse, er det fremlagt eksempler på krav som kan benyttes som tildelingskriterier. Disse er kvantitative og skal være mulige å evaluere. Dette stiller seg noe annerledes når det gjelder anskaffelse av skytjenester og tjenester over internett. Hvilke miljøkrav skal stilles i disse og hvordan skal man evaluere disse kravene?

Forskjell på varer og tjenester

For anskaffelser av varer gir DFØ konkrete føringer for tilhørende miljøkrav. Ved kjøp av IT-utstyr som eksempelvis PCer med tilhørende utstyr, kan innkjøpere typisk etterspørre utbredte miljømerker eller annen miljødokumentasjon.

Skytjenester referer til behovsstyrt tilgang til dataressurser som tilgjengeliggjøres over internett og via «skyen» eller leveres over internett. Tjenestemodellene er typisk programvare som tjeneste (SaaS), plattform som tjeneste (PaaS) eller infrastruktur som tjeneste (IaaS). For anskaffelser av IKT-tjenester, deriblant skytjenester, mangler DFØs veileder informasjon og veiledning til hvordan best ivareta klima- og miljøhensyn.

Eksempler fra DFØ

I DFØs handlingsplan for grønne anskaffelser beskrives to krav som kan benyttes ved anskaffelse av tjenester over internett:

  • Krav til andel fornybar energi ved drift av datasentre
  • Krav til klimavennlige kjølemidler ved kjøp av skytjenester

De to kravene stiller krav til hvor stor andel fornybar energi som benyttes i porteføljen av datasentre som benyttes for å levere skytjenesten, og bruk av klimavennlige kjølemidler i porteføljen av datasentre som benyttes for å levere skytjenesten. Kravene må stå seg sett opp mot formålet med anskaffelsen, og skal, slik ordlyden i lovteksten sier, være forholdsmessige.

Det første som må vurderes er om anskaffelse av skytjenester er en anskaffelse som er unntatt miljøkravet. Hvis ikke, må det enten vektes 30 % eller oppstilles krav i kravspesifikasjonen som klart gir bedre miljøeffekt. Det er for eksempel ikke tilstrekkelig å innta kontraktskrav eller å ha en overordnet kontraktsstrategi som ivaretar miljø.

For å svare på spørsmålet om hvilke miljøkrav som kan stilles i anskaffelser om skytjenester, henviser DFØ til Den Ansvarlige Indkøber. Den Ansvarlige Indkøber er en dansk eksempelbank som gir eksempler på krav og kriterier som kan stilles for å minimere klima- og miljøbelastningen i anskaffelser av IKT-tjenester. Eksempelbanken er basert på EUs grønne innkjøpskriterier for datasentre, servere og skytjenester. De standardiserte kriteriene er utviklet for å hjelpe offentlige virksomheter med å fremme miljø i sine innkjøp. Dette er et pågående arbeid.

Veien videre for miljøkrav i skytjenester

Per nå er praksis uklar og offentlige oppdragsgivere har ulik tilnærming til problematikken. Utgangspunktet er at det må gjøres en konkret vurdering av om det kan stilles gode, forholdsmessige og målbare tildelingskriterier for anskaffelse av skytjenester. Hvis ikke må man vurdere om sekundærregelen kan benyttes.

Der tildelingskriterier er aktuelt, kan man innta kravene fra DFØs handlingsplan. Det må her nevnes at handlingsplanen, og dermed også kravene, er fra 2021 og før 30 %-regelen trådte i kraft. DFØ har derfor varslet at de i løpet av 2024 vil utvide veilederen med mer informasjon om hvordan oppdragsgivere best kan ivareta klima- og miljøhensyn i anskaffelser av IKT-tjenester.

Av Sevil Salahi

Produkter
Eiendomsutvikling i byen, der store bygg er dekket av stillas og kraner på byggeplassen.