Erfaring viser at gevinstpotensialet ved kontinuerlig utvikling av kategorier er betydelig.

Håvard Holm

Hvorfor kategoristyring?

Økte krav til inntjening, sterkere konkurranse, redusert kundelojalitet og kundekrav til nye og bedre produkter er fellesnevnere for de fleste selskaper i dagens marked. En strukturert tilnærming til innkjøpsprosessen ved hjelp av kategoristyring kan være det som skiller de beste fra de nest beste.

I dag regnes det som beste praksis å samordne innkjøp på tvers av forretningsområder etter kategorier basert på markeder og verdikjeder. Kategoribasert innkjøp kan gi gevinster i form av både billigere og bedre produkter fra leverandør og mer effektive innkjøp enn ved en mer desentral tilnærming. Mange virksomheter starter med å organisere innkjøpene etter kategorier. Dette er et steg i riktig retning, men det er i seg selv ikke nok for å sikre god kategoristyring. De store gevinstene oppnås når innkjøpsavdelingen i samarbeid med andre avdelinger endrer hva man kjøper, hvem man kjøper fra eller måten man kjøper på med formål å bedre møte virksomhetens behov for endring og utvikling.

Implementering av kategoristyring er en prosess som skal understøtte selskapets overordnede forretningsstrategi, og bidra til å løfte innkjøp fra en tradisjonell «skaffefunksjon» til å bli en viktig forretningspartner i selskapet. Dette krever ledelsesfokus og klare mandater, sammen med opplæring til nøkkel-personell og god informasjon til resten av organisasjonen. Med dette på plass, er grunnlaget for en vellykket implementering i aller høyeste grad på plass.

Begrepet kategoristyring består av to ord – kategori og styring. Det betyr at man først kategoriserer alle produkter og tjenester man kjøper. Deretter implementeres styringsmekanismer gjennom innkjøpsprosesser, organisering og KPIer.

En kontinuerlig prosess

Kategoristyring er en kontinuerlig prosess, og etter en vellykket implementering er det viktig å følge opp med systematisk kategoriutvikling. Å jobbe med kategoriutvikling over tid vil gi stadig bedre innsikt i forbedringsmuligheter internt og ikke minst om de muligheter som finnes i leverandørmarkedet. Erfaring viser at gevinstpotensialet ved kontinuerlig utvikling av kategorier er betydelig.

Inventura har bred erfaring med komplekse implementeringsprosjekter der man har tatt ut betydelige kostnadsbesparelser, hevet kompetansen til de involverte og formalisert både arbeidsprosess og metodikk, slik at hele selskapet kan dra nytte av kategoristyring som arbeidsverktøy. Inventuras ansatte har erfaring både som konsulenter og fra nøkkel-roller i virksomheter som er ledende på kategoristyring.