På vegne av nærings- og fiskeridepartementet har Oslo Economics og Inventura analysert nytte- og kostandvirkningene av nye samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser. Det opprinnelige samfunnsmålet for offentlige anskaffelser er å bidra til effektiv offentlig tjenesteproduksjon og -myndighetsutøvelse gjennom å oppnå best mulig behovsdekning til lavest mulig kostand. Offentlige anskaffelser brukes i økende grad som et virkemiddel for å nå ytterligere samfunnsmål. Disse målene er for eksempel å redusere miljøbelastning og klimagassutslipp, bidra til ordentlige lønns-, arbeids- og skatteforhold og skape nok lærlingplasser. Rapporten inneholder en analyse av nytte- og kostnadsvirkningene av nye samfunnshensyn og vurdert hvordan nye samfunnshensyn best kan ivaretas i offentlige anskaffelser.

Nye samfunnshensyn innebærer at offentlige oppdragsgivere stiller krav til sine leverandører utover det som gjøres i alminnelige forskrifter og insentiverer sterkere til ønskede produksjonsmetoder enn det som gjøres gjennom avgiftssystemet og støtteordninger allerede.

For at nye samfunnshensyn skal få effekt må de føre til at tilbydere utvikler annerledes tilbud og at oppdragsgiver velger andre tilbud enn de ville gjort dersom de kun hadde fokusert på å dekke behovet til en lavest mulig kostnad. Formålet med analysen er å finne ut hvor stor nytten og kostnaden er, og om alternative virkemidler kunne gitt en høyere måloppnåelse for en gitt ressursbruk.

Analysen bygger i hovedsak på intervjuer med innkjøpere, leverandører, konkurrenter, eksperter og interessenter, en spørreundersøkelse blant norske innkjøpere og en gjennomgang av offentlige konkurransegrunnlag publisert, samt skriftlige kilder.

Virkninger av nye samfunnshensyn i offentlige anskaffelser – Inventura

Legg inn kontaktinfo i feltet under, så får du tilsendt rapporten.