En mangelfull konsekvensutredning som ikke er forankret i lovverket, kan i verste fall føre til at arbeid stanses og settes på vent, og at saken må behandles på nytt.

I Norge er bestemmelsene for konsekvensutredninger beskrevet i plan- og bygningsloven. En slik utredning skal kartlegge hva som er et tiltaks konsekvenser for miljø, naturressurser, kulturminner og/eller samfunn.

En konsekvensutredning skal sikre at det tas hensyn til eventuelle virkninger når det planlegges et nytt tiltak, og når tiltaket besluttes gjennomført. Konsekvensutredninger skal også sikre en åpen prosess slik at alle parter blir hørt.

I Norge er bestemmelsene for konsekvensutredninger beskrevet i plan- og bygningsloven.

Rådgivere på konsekvensutredninger

Noen prosjekter krever omfattende planer med en grundig og formell konsekvensutredning. Inventura har bred kompetanse i evaluering og planlegging, samt god erfaring med gjennomføring av konsekvensutredninger.

Vi utfører evalueringer og analyser for beslutninger med stor samfunnsmessig betydning. Vi tilbyr faglig innsikt som del i regulatoriske prosesser og utreder konsekvenser, ressursbruk og måloppnåelse. Inventura har spisskompetanse på innkjøpsfaget, offentlig innkjøpspolitikk, anskaffelsesrett, konkurranserett og EU-/EØS-rett.

Vi har også et eget fagmiljø knyttet til bærekraft i innkjøpsdrevne verdikjeder, og kan dermed også bistå med miljø- og bærekraftelementer til konsekvensutredninger. Ved behov samarbeider vi med ledende samfunns- og konkurranseøkonomiske fagmiljøer og teknisk ekspertise. Vi kan også levere tilpassede kurs og kompetanseprogrammer.