Best Value Procurement BVP er en moderne metode for innkjøp og anskaffelser som dramatisk reduserer risiko, pris, gjennomføringstid og oppfølgingsbehov.

 

Best Value Procurement (BVP) – på norsk kalt prestasjonsinnkjøp – er en komplett metode for innkjøp og oppdragsstyring (prosjektstyring). Den er basert på filosofien Best Value Approach (BVA), som er utviklet ved Universitetet i Arizona og bygger på teorien om informasjonsmåling (Information Measurement Theory, IMT).

BVP er benyttet med stor grad av suksess i over 1700 prosjekter over en 20 års periode, ikke minst i større entrepriseprosjekter. Bare i Nederland er den brukt i over 300 prosjekter. I Norge er Difi en pådriver for utprøving og pilotering, og har dokumentert dette på anskaffelser.no.

En rekke offentlige oppdragsgivere som Nye veier AS, Omsorgsbygg Oslo KF, Trondheim og Rælingen kommune benytter metoden. I tillegg til vanlige anleggskontrakter, har Nye veier også positive erfaringer med bruk av BVP for anskaffelse av driftskontrakter.

Maksimere prestasjoner, minimere risiko

Best Value Procurement bidrar til å forenkle, effektivisere og forbedre anskaffelsesprosesser. Den tar utgangspunkt i at leverandøren er eksperten og kan påvirke risiko i prosjekter mest. Den er særlig aktuell for innkjøp der du trenger tilgang til markedets beste ekspertise og skal anskaffe noe som i stor grad påvirkes av leverandørens prestasjonsevne.

Kategorier der BVP har vært benyttet med suksess inkluderer IKT, bygg, anlegg, infrastruktur og velferdsteknologi/helse, fordi dette ofte er kompliserte anskaffelser der det kan være mange avhengigheter og potensielt høy risiko.

Leverandøren må dokumentere sin ekspertise og evne til å redusere oppdragsgivers risiko. BVP legger vekt på å minimere beslutningsprosesser og reduserer dermed risiko og transaksjonskostnader for begge parter.

Oppdragsgiver må fastsette leveranse og prosjektmål

I en BVP-konkurranse må oppdragsgiver beskrive en leveranse (et sluttresultat), samt 4-5 funksjonelle prosjektmål. Nedenstående eksempel gjelder for anskaffelse av en barneskole:

Leveransen:

Utforming, bygging og komplett leveranse av en barneskole med utearealer for 750 elever (1.-7.trinn), 20 elever (1.-10. trinn) med spesielle behov, en flerbrukshall med en spilleflate (25x45m). Alle nødvendige faste installasjoner skal leveres som beskrevet. I tillegg skal Leverandør søke å ivareta estetisk veileder.

Prosjektmål:

 1. Bygning og utendørsarealer som i størst mulig grad bidrar til et godt læringsmiljø, personlig utvikling og godt arbeidsmiljø for brukerne av bygget.
 2. Lavest mulig kostnad for kommunen i skolens forventede levetid.
 3. Minimale ulemper for interessenter/ lokalbefolkningen ved gjennomføring av byggeprosjektet.
 4. Lavest mulig miljøbelastning i skolens forventede levetid

Leverandør må formulere prestasjoner

Leverandør skal i sitt tilbud angi prestasjonspåstander som viser at prosjektmålene blir nådd. Disse bør utformes SMART (spesifikt, målbart, akseptabelt/ambisiøst, realistisk og tidsbundet). Påstandene underbygges av tallverdier og entydig (dominant) informasjon, og skal overbevise evalueringskomiteen om at leverandøren er den beste til å løse oppdraget. I forhold til ovenstående mål vil slike påstander fra en leverandør kunne se slik ut:

Prestasjonspåstander:

 1. Vi vil sikre en kundetilfredshet på 9 av 10 for leveransen totalt sett og prosjektmål 1
 2. Vi vi oppnå 20% reduksjon av de totale livssykluskostnadene
 3. Massetransport ut reduseres med 30% i forhold til skisseprosjektet. Transport og bygging gjennomføres uten risikohendelser for naboer. Støybegrensning gjennomføres iht T-1442
 4. Vi skal redusere skolens miljøbelastning i dens forventede levetid med minst 25 % målt i klimagassutslipp

Prosess Best Value Procurement BVP

Best Value Procurement metoden kjennetegnes ved at:

 • Oppdragsgiver offentliggjør budsjett eller maksimumspris
 • Prosjektet har tydelige og prioriterte mål og kravspesifikasjonen er kort og funksjonsbasert
 • Leverandørene konkurrerer på pris, ekspertise/prestasjon, risikoforståelse og tilleggsverdi
 • Det gjennomføres intervju av nøkkelpersonell. Dette evalueres, og blir en del av kontrakten
 • Vinneren (også kalt beste tilbyder) tas med i en konkretiseringsfase som ledes av leverandør der tilbudet detaljeres i samarbeid med oppdragsgiver, før kontraktstildeling stadfestes.
 • Oppdragsgiver er en kvalitetsoppfølger, ikke kvalitetskontrollør

BVP gir redusert ressursbruk både for oppdragsgiver og leverandør. Rijkswaterstaat (NL), den nederlandske organisasjonen med ansvar for bygging og vedlikehold av kanaler, diker og veier, kan vise til svært gode resultater:

 • Tilbud 15 % lavere i pris
 • Behovet for personell til kontraktsoppfølging redusert med 50 %
 • Prosjekttid redusert med 15 %
 • Lavt konfliktnivå under gjennomføring.

BVP-metoden er i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser

Inventura – din BVP-partner

Inventura har sertifiserte konsulenter og god erfaring med BVP. Vi har levert leverandørbistand og ledet anskaffelser etter BVP-metoden både for private og offentlige oppdragsgivere.

Vi er eksperter på innkjøpsdrevne verdikjeder, har ambisiøse mål for vår BVP-satsning og kan dokumentere gode resultater.

Ta kontakt med oss for en prat om hvordan ditt anskaffelsesbehov kan løses på en effektiv måte.