Viktig avklaring om adgangen til å kreve erstatning for positiv kontraktsinteresse.

Ragnhild Ølstad

Offentlig anskaffelse: Positiv kontraktsinteresse

September 2019 kom Høyesterett med en viktig avklaring om adgangen til å kreve erstatning for positiv kontraktsinteresse ved feil i offentlige anskaffelser.

Saken startet i 2013, da fergeselskapet Fosenlinjen AS gikk til søksmål mot det fylkeskommunale transportselskapet AtB AS, som følger av at sistnevnte hadde begått en feil i en konkurranse om fergedrift. Kravet lød 83 millioner kroner i erstatning for tapt fortjeneste. Det ble også krevd erstatning for utgiftene Fosenlinjen As hadde hatt med å utforme tilbud til konkurransen.

Saken er interessant av flere grunner. For det første avklarer Høyesterett viktige regler angående offentlige anskaffelser.

I tillegg har saken reist spørsmål angående EFTA-domstolens autoritet i norsk rett. Dette er et EØS-organ med autoritet til å avgi rådgivende uttalelser angående Norges plikter etter EØS-avtalen. Saken har vært kontroversiell, blant annet fordi den har vært oppe i EFTA-domstolen hele to ganger.

Erstatning ved brudd på anbudsregler

Første gang konkluderte EFTA-domstolen tilsynelatende med at de norske reglene om erstatning ved anbudsfeil stred mot EØS-retten. Enhver feil skulle føre til erstatning, stikk i strid med tidligere norsk praksis, der feilen tidligere må ha vært «vesentlig». Mange offentlige innkjøpere fryktet at uttalelsen ville gjøre det svært enkelt å oppnå erstatning, slik at det offentliges midler ikke ville bli brukt effektivt. Frostating Lagmannsrett godtok imidlertid ikke EFTA-domstolens argumentasjon, og satte uttalelsen til side.

Saken ble anket til Høyesterett, som valgte å be EFTA-domstolen om å avklare hvordan den første uttalelsen skulle tolkes. Denne avgjørelsen har vært kontroversiell, blant annet fordi sammensetningen av dommere i EFTA-domstolen hadde blitt endret. I sitt svar nyanserte EFTA-domstolen den første uttalelsen sin, og uttalte at EØS-regelverket ikke krever at ethvert brudd på anbudsreglene skal føre til erstatning for tapt fortjeneste.

«Tilstrekkelig kvalifisert feil»

Høyesterett kom til at det i norsk rett krevet en «tilstrekkelig kvalifisert feil» både for krav som følger av tapt fortjeneste, og kostnadene ved å utarbeide tilbud. Videre kom de til at AtB hadde begått en slik feil. AtB hadde imidlertid «saklig grunn» til å avlyse konkurransen, og ble derfor ikke erstatningsansvarlig for tapt fortjeneste på 83 millioner kroner. Fosenlinjen ble imidlertid tilkjent erstatning for kostnadene med å delta i konkurransen, på 1,5 millioner kroner.

Hva som ligger i den nye terskelen om «tilstrekkelig kvalifisert feil» vil kunne bli gjenstand for debatt i tiden fremover. Vårt råd til offentlige oppdragsgivere er å legge ned tilstrekkelig tid i prosessen med å fastsette tildelingskriterier, samt den innbyrdes vektingen av disse. Ikke minst må oppdragsgiver være påpasselig med hva slags dokumentasjon som skal kreves fra tilbyderne og hvordan oppdragsgiver vil evaluere dokumentasjonen.

Mer om erstatningsrett her.