Slik lykkes du med kategoristyring

Kategoristyring er en innkjøpsstrategi som vinner terreng i både offentlig og privat sektor. En ny masteroppgave ved NHH beskriver de kritiske suksessfaktorene for at du skal lykkes med kategoristyring.

 

-Generelt undervurderer dessuten virksomhetene de menneskelige faktorene ved innføring av kategoristyring, sier Haukom. – Virksomhetene må investere i kompetanseheving av personer med sentrale roller. Kategorilederen er sentral, og mye avhenger av kategorilederens lederegenskaper og evne til å skape begeistring og drive endringsprosesser.

Flere elementer vesentlige for å lykkes

Haukoms analyse støttes også nå av en ny masteroppgave ved Norges Handelshøyskole, gjennomført av Susanne Ullsgård og Cassandra Elvingdal.

I analysen de to masterstudentene gjennomførte hos forskjellige virksomheter, blir åtte forskjellige elementer vektlagt som vesentlige for god gjennomføring av kategoristyring:

  • Etablere en kategorileder
  • Etablere kategorier
  • Opprette kategoriteam
  • Høy kompetanse
  • God endringsledelse
  • Grundig analysearbeid
  • Utarbeide gode kategoristrategier
  • Ha et kontinuerlig fokus i virksomheten.

Elvingdal påpeker at analysen avdekket at noen av disse elementene er mye viktigere enn andre:

-I de virksomhetene som ikke lykkes i samme grad som andre, var det typisk at kategorileder ikke hadde nok ressurser til å gjøre det nødvendige arbeidet. Lederen hadde ofte heller ikke fått en forståelse for hva rollen faktisk innebar, sier Elvingdal.

Endringsledelse og analyse er avgjørende

Hun påpeker også at selv om kategoriteam ofte blir fremhevet i litteraturen som en grunnleggende faktor for å kunne drive med kategoristyring, viste studien hennes at et fast kategoriteam ikke er avgjørende for å lykkes.

-Derimot er vilje og evne til å drive endringsarbeid og endringsledelse helt sentralt. Det faller ofte tilbake på både kategoriledere – og bedriften som helhet, sier Elvingdal. I tillegg viser Elvingdals studie at godt analysearbeid også er av de vesentlige faktorene for å lykkes.

-Gode analyser er avgjørende for å sikre riktig endring og god gjennomføring av kategoristyringen, mener Elvingdal.

Cassandra Elvingdal

Kvalitativ studie med intervjuer

Analysen til Elvingdal og Ullsgård ble gjennomført som en kvalitativ studie hvor de gjennomførte dybdeintervju hos fem ulike virksomheter som blant annet Equinor, Politiets Fellestjenester og NCC. Formålet med analysen var å få en forståelse for hvordan virksomheter praktiserer kategoristyring, og hvilke elementer som skiller de som lykkes fra de som ikke gjør det. Resultatene var nokså overraskende både i forhold til hvor store forskjeller det er mellom teori og praksis, men også hvilke elementer som klart er viktigere enn andre for å kunne lykkes med innkjøpsstrategien.

Konsulent i Inventura

Cassandra Elvingdal er nå ansatt som konsulent i Inventura, og bistår våre kunder i både offentlig og privat sektor med innkjøp og anskaffelser. Inventura har lang erfaring med innføring og forbedring av kategoristyring, og vi er glade for at Elvingdal nå skal bidra med sin kompetanse og kapasitet i våre prosjekter.